Leverandør betingelser

Vilkår for leverandører til CHS Container A/S Juni 2023

 

Entiteter og datagrundlag:

 1. Alle aftaler er indgået mellem leverandøren og CHS Container A/S, Normansvej 1, DK-8920 Randers NV, CVR: DK17643479
  a. Et fuldt datasæt med alle virksomhedsoplysning kan downloades som CSV på https://chs-container.dk/kontakt-os/
 2. Leverandøren er forpligtiget til at levere alle relevante oplysninger til en fyldestgørende aftaleindgåelse og efterfølgende ændringer. Hvis CHS Container A/S ikke har oplysningerne, træder sektion a. i kraft
  a. Et datasæt til leverandøroplysninger ”downloades ” som excel fil på www.chs-container.dk/leverandoerbetingelser. Leverandøren returnerer dette datasæt til CHS Container A/S

 

Fremsendelse og modtagelse af indkøbsordre:

 1. Ved fremsendelse af en indkøbsordre, foregår indkøbet som beskrevet i indkøbsordren og efter de i nærværende dokument beskrevne vilkår.
 2. Leverandøren fremsender en ordrebekræftelse, som er i overensstemmelse med den fremsendte indkøbsordre.
 3. Er der uoverensstemmelser mellem indkøbsordre og ordrebekræftelse, er det seneste indkøbsordre fra CHS Container A/S, gældende for aftalens indgåelse.
 4. Det påhviler leverandøren at sikre at eventuelle overensstemmelser mellem indkøbsordre og ordrebekræftelse bliver afhjulpet.

Modtagelse af varer og serviceydelser

 1. Leverandøren er forpligtiget til at overholde leveringsbetingelser anført på indkøbsordren.
 2. Leverandøren skal sikre dokumentation for at modtagelsen af leverancen er foregået i overensstemmelse med aftalen.
  – For containerleverandører gælder det dokumentation for udgang fra havne, depoter, transportører. Dokumentationen afleveres til movements@chs-container.dk
  – For transportleverandører gælder det pick up notice, delivery notice, fragtbreve og evt. fotodokumentation af kranarbejde / løftearbejde.
  Dokumentationen afleveres til movements@chs-container.dk
  – For tilbehørsleverandører gælder det pick up notice, delivery notice, fragtbreve. Dokumentationen afleveres til movements@chs-container.dk
  – For Containerdepoter gælder der information om gate in/out, estimatets, fotodokumentation af skader og færdigt arbejde. Dokumentationen afleveres til movements@chs-container.dk
  – For håndværksvirksomheder gælder det billeder af færdigt arbejde og/eller inspektion af CHS Container A/S på stedet. Dokumentationen afleveres til kontaktpersonen på indkøbsordren pr. email.
  – Øvrige serviceleverandører, skal frembringe dokumentation for erlagte timer, evt. materialer til de serviceydelser. Dokumentationsniveauet aftales inden arbejdet påbegyndes. Dokumentationen afleveres til kontaktpersonen på indkøbsordren pr. e-mail.

  CHS Container A/S kan, ved manglende dokumentation afvise faktura og dermed tilbageholde betalingen, indtil fejlen er udbedret.

Mangler og reklamationer

 1. CHS Container A/S er forpligtiget til at gennemse dokumentation for leverance og verificere at varerne / ydelserne er leveret korrekt.
 2. Ved mangler som CHS Container A/S ikke med rimelighed kan afdække ved inspektion eller fotodokumentation, er leverandøren forpligtet til at holde CHS Container skadesløs i afhjælpningen. Beskyttelsen er uden begrænsninger.
 3. CHS Container A/S kan ved mangler eller påberåbelse af mangler afvise faktura og betaling indtil leverandøren har afhjulpet manglen.

 

Fremsendelse af faktura

 1. Leverandøren skal sende faktura i overensstemmelse med indkøbsordren til bogholderi@chs-container.dk. Faktura leveret på enhver anden måde end ovennævnte bliver ikke modtaget eller behandlet.
 2. Forfaldsdatoen regnes fra den dato en korrekt faktura er modtaget.
 3. CHS Container A/S verificerer faktura indenfor 7 hverdage.
  – Hvis faktura er i korrekt i henhold indkøbsordren, godkendes og betales den.
  – Hvis faktura IKKE er i henhold til indkøbsordren, informeres leverandøren om afvisning og årsag.

 

Aftalegrundlag, tvister og værneting

 1. Aftalegrundlaget for samarbejdet påhviler nærværende vilkår for aftaleindgåelse, Dansk lovgivning og dansk retspraksis.
 2. Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser kan efter forudgående punktvis aftale finde anvendelse, hvis de ikke er i strid med vilkårene fra CHS Container A/S.
 3. Ved tvister skal forsøge at opnå fælles konsensus om en løsning igennem dialog.
 4. Hvis dette ikke lykkes, indgå i mediation. Udgifterne til mediation deles ligeligt mellem partnerne.
 5. Hvis der skal foretages en retslig afgørelse, benyttes Byretten i Randers som værneting, med dansk som retssprog. Ankemuligheden er sø- og handelsretten i København på samme betingelser.

Supplier-Creation-CHS-Container-DK