Salgs- og leveringsbetingelser af CHS CONTAINER A/S

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner, EURO eller USD og eksklusive moms, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. Priser, som er behæftet med usikkerhed, er angivet og kan variere også efter accept af tilbuddet.

5. Betaling

5.1.Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalings-dag. Med mindre andet er eksplicit aftalt inden aftaleindgåelsen, er betalingsbetingelserne altid 8 dage netto, regnet fra varens afgang til kunden

5.2.Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshaver- mora), er køber med mindre sælger skriftligt med deler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3.Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6 %.

5.4.Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1.Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2.Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6.3.Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering

7.1.Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Alle leverancer, med mindre andet er eksplicit aftalt i hvert enkelt tilfælde, foregår altid fra sælgers adresse, plads eller depot. (ex works).

7.2 Såfremt sælger bedes af køber om at arrangere transport af varen til købers ønskede lokationen, er dette en serviceydelse, som ikke har indflydelse på at leverancen er sket (ex works). I den forbindelse påhviler det køber at leverer alle de oplysninger som er nødvendige for at kunne sikre en succesfuld levering.
Transporten af en vare sker derfor altid for købers regning.

7.3 Det påhviler køber at kunne være i stand til at modtage og kontrollere varen ved modtagelsen.

7.4 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering således, at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser
over for sælger.

7.5 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt.12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.6 Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage

8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation

11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Såfremt det solgte, ikke er fremstillet af sælger, gælder der samme betingelser mellem sælger og køber, som mellem sælgers leverandør og sælger således, at sælger alene er ansvarlig over for køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger. Disse betingelser skal sælger oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

11.3 Enhver mangel afhjælpning sker altid med udgangspunkt i leveringsbetingelserne, ex works også selvom sælger har været behjælpelig med at arrangere transport.

11.4. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive om leveret.

11.5. Sker afhjælpning eller om levering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under i iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve
erstatning.

11.6. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt, solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.7. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2.Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3.Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden om stændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forud-ses på dette tidspunkt.

12.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

12.5 Da sælger altid anvender fremmed fragtfører til levering af containeren er det aftalt at sælger er ansvarlig for fragtskader, som er opstået fra containeren er læsset på depotet til leverance på pladsen. Dog jf. afsnit 7. Det påhviler dog altid køber at påberåbe en mangel jf. afsnit 11.

Det er også aftalt at sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader som fremmed fragtfører måtte foretage på købers bygninger, plads, løsøre eller personskade. Det er eksplicit et forhold imellem køber og fremmed fragtfører, såfremt der er sket skader. CHS Container er forpligtet til at bidrage med alle relevante oplysninger ved sådanne skader.

13. Returnering

13.1.Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2.I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte, returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.
Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. Hvis der skal foretages en retslig afgørelse, benyttes Byretten i Randers som værneting, med dansk som retssprog. Ankemuligheden er sø- og handelsretten i København på samme betingelser.