Lejebetingelser af CHS CONTAINER A/S

1. Leje Rådighed

Det lejede er CHS-Container A/S’ ejendom, og kan ikke erhverves af lejeren. Det lejede kan derfor ikke anvises som genstand for udlæg, udpantning m.m. Det lejede kan ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra udlejeren.

2. Lejeperiode

Som anført omstående. Såfremt det lejede ikke er tilbageleveret til CHS Container A/S senest på den aftalte udløbsdato, fortsætter lejemålet på uændret, indtil opsigelse finder sted som anført efterfølgende. Opsigelse af nærværende lejekontrakt skal ske skriftligt til CHS Container A/S senest fem arbejdsdage før det lejede bliver tilbageleveret uanset, at der i kontrakten måtte være anført en udløbsdato.

3. Leje Containerplacering

Som aftalt omstående. Containeren må ikke placeres på offentlig vej eller areal uden indhentning af myndighedernes tilladelse. Tilladelsen skal indhentes igennem CHS Container A/S. Såfremt det lejede flyttes fra den anførte placering, skal det aftales skriftligt med CHS Container A/S forud for flytningen. Det lejede må ikke anbringes uden for Danmarks grænser med mindre der forinden foreligger skriftlig tilladelse fra CHS Container A/S.
CHS Container A/S (eller en repræsentant herfor) er berettiget til at besigtige de(n) af nærværende kontrakt omhandlede container(e) på et hvilket tidspunkt CHS Container A/S måtte ønske dette.

4. Leje Vedligeholdelse

Lejer er ansvarlig for skader på og/eller ødelæggelse af det lejede. CHS Container A/S debiterer lejer for eventuelle reparationer, rengøring (herunder fjernelse af graffiti) og/eller fejning. CHS Container A/S debiterer lejer for eventuelle manglende/ødelagt(e) nøgle(r), hængelås(e) og andet udstyr, som er enten bortkommet eller ødelagt.

5. Leje Forsikring

Lejer er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et beløb svarende til det lejedes værdi som anført omstående, med mindre der er aftalt særskilt dækning og betaling under udlejers generalpolice.

6. Omkostninger

Alle i forbindelse med nærværende kontrakt forbundne omkostninger, såvel som omkostninger i forbindelse med kontraktens ophør, ved inspektion, ibrugtagning, tilbagelevering eller tilbagetagning af de af kontrakten omhandlede genstande påhviler lejer, der refunderer CHS Container A/S eventuelle udlæg kontant på anfordring.

7. Misligholdelse

Alle omkostninger, der skyldes misligholdelse af denne kontrakt, påhviler lejer. Evt. erlagt depositum fortabes såfremt lejevilkårene misligholdes. Såfremt lejer ikke betaler den aftalte leje eller omkostninger i henhold til aftalen, er CHS Container A/S berettiget til uden varsel at lade det udlejede afhente for lejers regning og risiko samt at gøre udlæg for forfaldent tilgodehavende i containerens indhold.

8. Levering

Med mindre andet måtte være aftalt omstående, forpligter CHS Container A/S sig til at levere det lejede i brugsklar stand. Det er lejers pligt ved levering at undersøge om udstyret er leveret i den aftalte stand. Reklamationer eller indsigelse skal ske inden for fem dage fra leveringsdato.

Almindelig slitage udbedres efter nærmere aftale. Omstående transportpriser inkluderer 15 minutter til aflæsning og 15 minutter til pålæsning. Ventetid derudover er for lejers regning. Der tages forbehold for evt. prisstigninger i lejeperioden. Med mindre andet er aftalt indeholder leverancer på kranbil et løft på fire meter fra kanten af lastbilen. Containeren/enheden skal ved tilbageleveringen være rengjort og om nødvendigt, højtryksrenset. Leverings-, returnerings- og andre omkostninger forfalder til betaling ved levering.

9. Produktansvar

Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede, herunder at det lejede benyttes af personale, der er har den fornødne uddannelse. Det påhviler lejer at holde CHS Container A/S skadesløs med hensyn til eventuelle krav, der måtte rejses på grund af eventuelle farlige egenskaber som det lejede (og/eller dets indhold) måtte være i besiddelse af. CHS Container A/S er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for skader eller noget andet tab forvoldt af eller via det lejede, ej heller på grund af afsavn i tilfælde af driftsforstyrrelser, strejker og anden force majeure.

10. Betaling

CHS Container A/S fakturerer leje og andre påløbne omkostninger i denne forbindelse månedsvis forud. Lejer forpligter sig til at betale sådanne fakturaer NETTO KONTANT inden 8 dage fra fakturadato, med mindre andre betalingsfrister er anført omstående eller på de enkelte fakturaer. Ved for sen betaling beregnes rente og gebyrer efter morarentelovens regler påbegyndt måned efter 30 dage.

11. Afgifter

Eventuelle skatter og/eller afgifter til offentlige myndigheder/institutioner og/eller private i forbindelse med det lejede er for lejers regning.

12. Værneting

Alle tvister, der udspringer af nærværende kontrakt, afgøres ved retten i Randers, som aftalt værneting og dansk ret finder anvendelse.

 

CHS Container Leje betingelser PDF